عکس

10:05 - 1394/12/26

استفاده از عكس در رشته‌هاي گوناگون هنرهاي تجسمي و به‌ ويژه گرافيك، تنها به دليل مستند بودن آن نيست، بلكه كاربردي زيباشناسانه دارد تا بدانجا كه امروزه فتوگرافيك خود شيوه‌اي از گرافيك مي‌باشد كه با تكيه به ترفندها و شيوه‌هاي مختلف عكاسي به وجود آمده است. گرافيك و آثار حاصل از آن، درصدد تأثيرگذاري بر ذهن مخاطب خود مي‌باشد. از اين رو، به عكس به عنوان عاملي مهم توجه شده است. از سويي ديگر با وسعت بخشيدن ديد انسان و درك تصويري مردم، بهره‌گيري از كلام جاي خود را به تصوير مي‌دهد تا پيام‌ها و مفاهيم وسيع در كوتاه‌ترين زمان منتقل شود. پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي، اعلان ها، بروشور و كاتالوگها و بسته‌بندي محصولات بسيار متنوع كشاورزي، صنعتي، خوراكي و غيره نمي‌توانند بي‌نياز از عكس باشند. از ميان قابليت‌هاي گوناگون و وسيع، عكاسي با ارائه امكانات و زمينه‌هاي بسيار متنوع تصويرسازي – كه تهيه آنها با روش‌هاي متعارف بسيار مشكل و گاهي امكان‌نا‌پذير است – دنيايي از خلاقيت را فراروي عكاس و گرافيست گشوده است. به كمك تصويرهاي عكاسي و تركيب و تلفيق چند عكس، مي‌توان صحنه‌هاي مهيج و عجيبي را به تماشا گذارد كه ارتباط محكمي با بيننده برقرار مي‌كند. شيوه‌هايي مانند فتومونتاژ و كلاژ از رايجترين استفاده‌هاي عكاسي در طراحي است كه ايجاد جذابيت بيشتر مي كند. اين دسته از تصاوير، محملي مناسب براي القاي معاني و تعابير ويژه هستند كه در تصاوير ترسيم شده وجود ندارد، چرا كه حضور عكس، جنبه‌اي از واقعيت را در بيننده تداعي مي‌كند. خلاصه اينكه امروزه عكاسي و گرافيك به گونه‌اي درهم آميخته‌اند كه تفكيك آنها از هم مشكل مي‌نمايد. استفاده از عكس و روش‌هاي عكاسي براي يك گرافيست، امتيازي بزرگ و آگاهي عكاس از اصول گرافيكي، امري مفيد است.